Generalforsamling i foreningen Tuse Næs Lokalforum

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i Kulturhuset Udby Forsamlingshus 

Dagsorden for generalforsamlingen i henhold til vedtægterne 

1. Valg af dirigent Mikkel Lundstrøm (modtager valg) 

2. Valg af stemmetællere 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning  

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

6. Indkomne forslag (indkomne forslag skal modtage skriftligt af bestyrelsen senest én uge  før generalforsamlingen) 

7. Valg til bestyrelsen 

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Tom Nielsen (modtager genvalg) 

Henning Larsen (modtager genvalg) 

Egon Jensen (modtager genvalg) 

Henning Olsen (modtager genvalg) 

Valg af 2 suppleanter for 1 år 

Flemming Andersen (modtager genvalg) 

Valg af revisor 

 Flemming Hansen (modtager genvalg) 

Valg af revisor suppleant 

8. Eventuelt 

På Tuse Næs Lokalforums vegne 

Henning Olsen 

Formand

Tuse Næs en omvej værd 

www.tusenæs.dk Facebook: https://www.facebook.com/tuse.naes 

Generalforsamling i Tuse Næs Erhvervsforening

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 18.00 i Hørby Forsamlingshus. Vi starter med spisning kl. 18.00.  

Derefter afholder vi generalforsamlingen. 

Tilmelding senest 1. marts til: Kjeld Malte kmp@hosmalte.dk  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent.  

2. Formandens beretning.  

3. Regnskab forelægges til godkendelse.  

4. Fastsættelse af kontingent.  

5. Valg i henhold til vedtægternes § 6.  

På valg til bestyrelse: 2 år: Anders Jensen og Sofie Sarens Begge modtager genvalg. 

 1 år: Preben Hansen, og Kjeld Malte og Finn Fogtmann. Valg af suppleanter: Michael Henriksen og Ronni Hansen. 

 På valg til revisor: Flemming Hansen (Modtager genvalg)  Niels Jørgensen. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest d. 1. marts 2022. 

P.b.v 

Kjeld Malte Sekretær

INVITATION – Stiernes Sti lørdag den 26. februar

Turlandet Tuse Næs: www.turinaturen.dk
kl. 10.30 ved TuseNæs Hallen


Turlandet har den store glæde at invitere alle interesserede på Næsset til orientering om projekt Stiernes Sti. Tilmelding nødvendig.

Meld jer til bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen mail kin@dbmail.dk eller på mobil 3052 3057 – senest 21. februar 2022.

Vi mødes ved Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23 på Tuse Næs og går i samlet flok over til Udby Naturskov, som ligger få hundrede meter fra parkeringspladsen, hvor Turlandet fortæller om Stiernes Sti.

Kort fortalt er Stiernes Sti en fortælling om en grøn vision med natur & kulturoplevelser, motion i naturen, stier rundt om Udby og et Naturrum som kan rumme alle aldersgrupper til undervisning, møder, formidling m.m. – Det er det vi arbejder på. Vi har modtaget megen velvilje her på Tuse Næs, i Holbæk Kommune og fra de fonde vi har søgt midler hos. Det betyder at projektet kan virkeliggøres de kommende år.

Hvis det er muligt, samles vi efterfølgende i Hallens Cafeteria til kaffe og en æbleskive – vi følger myndighedernes rådgivning om forsamlingsmuligheder og håber på vi kan mødes.

Mange varme hilsener og tak fra
Bestyrelsen for Turlandet Tuse Næs – Alice Faber

Samarbejde om markedsføring med Tuse Næs Lokalforum

I vores bestræbelser på fortsat at gøre Tuse Næs og omegn til et attraktivt sted, både  for os der bor her og for dem, som overvejer at flytte hertil, har vi i Tuse Næs Lokalforum besluttet at udarbejde en image- og bosætningsfilm, der skal bruges i  markedsføringen af Tuse Næs og omegn over for nuværende beboere og tilflyttere,  deres familier samt interesserede i almindelighed. Filmen skal beskrive områdets mange faciliteter og tilbud, infrastruktur, skole og børneinstitutioner mv., Derfor  finder vi det naturligt at invitere byens lokale erhvervsliv til at deltage i filmen. 

Du kan sætte dit præg på filmen! 

Områdets fortsatte udvikling er nødvendig, for at vi fortsat kan tiltrække både nye  beboere og nyt erhvervsliv. Vi ønsker derfor med denne film at fremvise byens udvalg  af butikker, servicevirksomheder, sportsfaciliteter, skole og kulturliv. Af samme grund  har vi valgt at invitere dig til at deltage i filmen med en annonce. Du har derfor  mulighed for både at brande din virksomhed overfor målgruppen samt at støtte op  omkring filmens produktion.  

Film og produktion 

Filmen produceres professionelt med speak, dronefilm, grafik og musik. Filmen vil  blive vist på vores hjemmeside, på de sociale medier og til forskellige arrangementer i  byen. Mediebureauet AD MEDIA tager sig af produktion af filmen, og de vil derfor tage  kontakt til dig en af de nærmeste dage for at fortælle om mulighederne for  annoncering. 

Du kan også kontakte AD MEDIA DANMARK på tlf. 86 22 01 02, ligesom du er meget  velkommen til at besøge hjemmesiden www.NOVAFILM.dk for at se eksempler på  film.  

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde, og vi glæder os til at vise dig det færdige  resultat. 

Med venlig hilsen 

Tuse Næs Lokalforum 

Henning Olsen 

Tour de France og Tuse Næs

Den 28/6 havde Tuse Næs erhvervsforening indkaldt både medlemmer, og ikke medlemmer til møde på Hørby Færgekro. Her blev der blandt andet drøftet Tour de France 2022, og der blev nedsat et udvalg til at komme med forslag til aktiviteter.


Torsdag den 14/10 havde vi møde med Holbæk kommune hvor ideer blev fremlagt.
Vi har tænkt aktiviteter hele dagen, og da der i en del timer vil være spærret ved Nykøbingvejen skal det kunne foregå på Tuse Næs siden.


Vi har tænkt et stort telt ved Mårsø til brug i løbet af dagen, og en fest om aftenen.
Aktiviteter ved Audebo inden Holbæk kommune forlades.
Forskellige former for cykelløb
Aktivitet på fjorden


Vi vil gerne informere om planerne og have flere input fra Jer så derfor indkaldes til et møde lørdag den 30/10 kl. 09.00 hos Tuse Næs kunsthåndværk hvor der serveres en kop kaffe.

Har du lyst at tage del i denne meget specielle begivenhed som kan sætte Tuse Næs på verdenskortet. Der bliver brug for mange.


Giv venligst besked om du har lyst at deltage i mødet. Kan gøres på preben@avdebogaard.dk eller 40346821

Udvalget der blev etableret 28/6 består af:
Sofie Saerens
Yvonne Thygesen
Finn Fogtmann
Preben Hansen

Vejarbejde på Bjergskovvej

I slutningen af denne uge påbegyndes der vejarbejde på Bjergskovvej. Formålet er at give vejen ny belægning, samt omdanne dele af den til såkaldt 2-1 vej. I den forbindelse ændres afmærkning og skiltningen som illustreret her.

2-1 vejstrækning - Bjergskovvej
2-1 vejstrækning – Bjergskovvej

Æblefestival på Tuse Næs d. 2-3 oktober

Igen i år fejrer vi æblefestival på Tuse Næs. Det er tiende gang, vi samles om æblerne. Og i  år er der særlig grund til at mødes, for det sidste års tid har været ramt af en hård nedlukning  af samfundet på grund af corona-epidemien. Men nu anes der et lys i tunnelen, og vi kan  igen samles og opleve samvær og nærvær omkring noget andet og uden ængstelse. Så nu  er det om at gribe fat om æblet og deltage i festivalen til æblets pris. Husk: One apple a day  keeps the doctor away. Et æble om dagen holder lægen væk – hvis du kan ramme ham. 

Vi inviterer til at opleve æblet, lære om æblet, spise æblet, købe æbler, læse om æblerne,  lytte til kloge ord om æblerne og i det hele taget se, hvad æblefestivalen i øvrigt byder på:  Skolebørn fra Udby Skole har samarbejdet med Tuse Næs Gårdmosteri, hvor der arrangeres  skattejagt for børn, og voksne kan bese mosteriet. I Tuse Næs Frugthave er der rundvisning  og æbleundervisning i plantagen. På kirketorvet om lørdagen åbnes æblefestivalen officielt  kl. 11.00 af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek. Ligeledes opstilles boder på kirke torvet, hvor udstillere kan vise deres ting frem fx æbler og most, Tusen Vin og informations bod med Tuse Næs Lokalhistorisk Forening, Turlandet Tuse Næs og Tuse Næs Lokalforum,  træskærer Jens Omø, Lise Lotte Limone Lindahls kunst, madbod, børnebod, Bofællesskabet  og Hørby Pølsemageri er også repræsenteret. Mejeriet Tuse Næs arrangerer løb for børn og  voksne. Og Huset på Næsset står for bespisning, udstilling, auktion og sange lørdag aften.  Der er petanque ved Udby Hallen og Tuse Næs Kunsthåndværk fejrer også æblet.  Vi glæder os til mange gæster ved fejringen af æblet på Tuse Næs. 

Vel mødt til den tiende æblefestival på Tuse Næs. 

Du kan hente programmet her:

Dialogmøde på Tuse Næs

Tuse Næs Lokalforum og Holbæk kommunes Kommunalbestyrelse indbyder til dialogmøde 

Mødet var planlagt over flere omgange sidste år men blev udsat pga. Corona-restriktioner.  Med de seneste lettelser i restriktionerne er det nu muligt at afholde fysiske møder. Kom munalbestyrelsen mødes med lokalområdet for at få indsigt i hvad der rører sig i lokalområ det, og du får som borger derfor her mulighed for en dialog med politikerne. 

Mødet bliver afholdt tirsdag den 24. august Kl. 18.30 til 21.00 på Udby Skole i Pyramiden på  Tuse Næs. 

Deltagere: Kommunalbestyrelsen, Tuse Næs Lokalforum, repræsentanter fra Holbæk Kom mune, interesserede borgere fra Tølløse 

Vi følger gældende retningslinjer ifm. covid-19, og derfor er tilmelding nødvendig. Kontakt oplysninger ved tilmelding: Louise Juul Sørensen, tlf. 7236 7963, lousr@holb.dk

18:30 – 18:35 Velkomst  Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen
18:35 – 18:50 Tuse Næs – hvor er vi nu og hvad vil vi Henning W. Olsen m.fl. fra Tuse Næs Lokalforum
18.50 – 19.20 Udvikling og bosætning på Tuse Næs Boligudvikling på Tuse Næs ”Hørby Nord” Sagsbehandlingstider for miljø-, byggesager og lokalplaner Hjælp til fremskaffelse af investorer ”Boligstrategien” Manglende strategisk styring, styring af minoritetsgrupper Stiernes sti udvikling af naturstier på Tuse Næs
19:20 – 19:50 Trafik- og infrastruktur  Trafiksikkerhed ved Udby Skole/Udby Kirkevej Cykelstier Krydsningsfelt og nyt busskur i Mårsø Vejvedligeholdelse
19:50 – 20:00 Pause
20:00 – 20:50 Spørgsmål fra borgerne til politikkerne omkring konkrete for hold i og omkring Tuse Næs Nu hvor det igen er muligt med borgermøder med fysisk fremmøde, vil vi gerne  give borgerne muligheden for at stille spørgsmål om andre emner. Vi ønsker ikke at starte den kommunale valgkamp, men give mulighed for konkrete spørgsmål  og svar.
20:50 – 21:00 Opsamling og afslutning Henning W. Olsen fra Tuse Næs Lokalforum og Borgmester Christina K. Hansen