Opdatering på fjernvarmeprojektet

Til alle på Tuse Næs

Her kommer opdatering på arbejdet med at etablere lokal fjernvarme, vi har siden borgermødet foretaget en del undersøgelser af forskellige muligheder for etablering, holdt møder med Holbæk og en række andre interessenter. Vi er i fuld gang med at indsamle interesse tilkendegivelser i Udby og Hørby for at finde ud af hvor mange som interesseret.

Æblefestival på Tuse Næs

30. september kl. 11:00 – 2. oktober kl. 17:00

Æblefestival 2022 – Program

Tuse Næs er en halvø, og alle landsbyer er små. Det er nu engang sådan, det er, og hvis verden er lavet af noget, så er det af små landsbyer. Intet menneske er en ø, men alle bor i landsbyer, hvis ikke virkelige landsbyer, så landsbyer i sindet, for sindet ligner i høj grad en landsby med bådebroer, rønner og stier, et handelshus i midten og skibe, som sejler bort og kommer tilbage igen.

Undertiden er det aften, og alt er tyst. Så bliver det lyst, og solstrålerne breder sig ud. I landsbyen bor utallige verdener, nogle påstår hele universer. Havet spiller på sit instrument. Unge mænd skriver digte med fuglefjer, og børnene sidder i sandet og lærer at tælle stjernerne. Dér må der også være landsbyer – på stjernerne, som lyser himlen op.

Og i landsbyen har man et fællesskab på Tuse Næs. Hvert år fejrer vi æblet med en festival, og vi inviterer alle landsbybeboerne til at deltage og fejre sammen med os.

Denne indledning er inspireret af den islandske digter: Einar Már Guðmundsson. Han har sans for det små i det store og det store i det små, sådan som man kan opleve det i de bedste øjeblikke på Tuse Næs.

Vi ønsker alle en god æblefestival 2022.
Alice Faber og Tommy Flugt
på vegne af festivalgruppen

God energi på Tuse Næs

Torsdag aften afholdt Tuse Næs Lokalforum borgermøde på Udby Skole om muligheder for et  lokalt fjernvarmeværk.  

Fjernvarme er jo et ’hot’ emne i Holbæk Kommune, som er i proces med en ny varmestrategi og  varmehandleplan. 

Omkring 100 borgere mødte frem til arrangementet. 

Henning Wallin Olsen (formand for Tuse Næs Lokalforum) indledte borgermødet. Henning Wallin  Olsen præsenterede et idéoplæg om fjernvarme på Tuse Næs som er udarbejdet i regi af  bestyrelsen for Tuse Næs Lokalforum. Formålet er at skabe en bæredygtig, driftssikker og  økonomisk attraktiv fjernvarmeløsning, der dækker husstande, virksomheder og institutioner i et  forsyningsområde omfattende Udby og Hørby. 

Tuse Næs Lokalforum ønsker at iværksætte en egentlig planlægning i løbet af efteråret. 

Desuden har Tuse Næs Lokalforum et ønske om at inddrage andre interesserede lokalfora i et  energifællesskab. 

Tuse Næs Lokalforum har forventning om at der kan etableres et godt samarbejde med Holbæk  Kommune og Fors om opgaven. 

Claus Thorsen (økonomidirektør i Odsherred Forsyning) berettede om erfaringerne med lokale  fjernvarmeløsninger i Odsherred Kommune. Odsherred Forsyning tilbyder og leverer allerede  fjernvarme i Højby, Nr. Asmindrup, Vig, Egebjerg, Grevinge og Herrestrup. Fra efteråret 2022  leveres også fjernvarme i Rørvig. Odsherred Forsyning arbejder endvidere på at kunne levere  fjernvarme til Asnæs, Fårevejle St., Fårevejle Kirkeby, Hørve og Vallekilde. 

Claus Thorsen fortalte at tilslutning til fjernvarme i Odsherred Kommune er gratis. Tilslutningen  inkluderer rørtilslutning til huset, samt den fjernvarmeunit, som skal stå i huset. Odsherred  Forsyning kan levere fjernvarme til kunderne på attraktive priser sammenlignet med individuelle  luft til vand varmepumper, for slet ikke at snakke om naturgas. 

Karen Thestrup (Formand/forkvinde for Klima-, Miljø-, og Naturudvalget i Holbæk Kommune fra  Ø) gav en status for varmestrategien og varmehandleplan i forhold til muligheder for fjernvarme i  lokalområder. Karen bemærkede at den endelige version af varmestrategien og  varmehandleplanen endnu ikke er godkendt. Derfor er der stadig mulighed for at komme med  input til processen. 

Karen Thestrup bemærkede at der er en grænse for, hvor hurtigt tingene kan gå, da der er mangel  på fagfolk og materialer (særligt rør). Leveringstiderne er øget væsentligt, da mange lande i  Europa også er ved at omlægge dele af deres energi til fjernvarme. Det skulle dog ikke forhindrer  lokalområderne i at gå i gang, hvis de har mod på det. 

Efter de 3 oplæg var der stor spørgelyst fra de fremmødte borgere, som spurgte ind til bl.a.  økonomi, teknologi, tidshorisont for etablering af et lokalt fjernvarmeværk. Oplægsholderne  forsøgte på god vis at besvare de mange spørgsmål. 

Flere fremmødte politikere, herunder Charlotte Nielsen (næstformand i Klima-, Miljø-, og  Naturudvalget fra A) og Christina Hvass Hansen (politiker fra Holbæk Kommune i Fors’  bestyrelse), deltog aktivt i debatten. Bl.a. blev det bemærket at der kunne være behov for at se på  den nuværende ejeraftale mellem ejerkommunerne (Holbæk, Roskilde og Lejre) og Fors i  tilstrækkelig grad åbner op for indsatsen omkring lokale fjernvarmeværker.  

Der var enighed blandt de fremmødte politikere om at Tuse Næs Lokalforums indsats omkring en  lokal fjernvarmeløsning var et godt initiativ. Det kunne give anledning til at afklare om andre  lokalfora i Holbæk Kommune måske har sammen interesse for lokale fjernvarmeløsninger. I givet  fald kunne det overvejes at etablere et energifællesskab på tværs af interesserede lokalfora. 

Inden mødet sluttede tog Henning Wallin Olsen (formand for Tuse Næs Lokalforum) initiativ til at  høre om de fremmødte borgere ville tilkendegive deres interesse for fjernvarme. En  håndsoprækning viste overvældende stor interesse. Mange fremmødte skrev sig desuden på de  fremlagte sedler mhp. interessetilkendegivelse. 

Hele aftenen var præget af en god, konstruktiv, undersøgende og positiv indstilling fra de  fremmødte borgere og politikere. Samlet set en aften med god energi på Tuse Næs.

Holbæk 2050 Handleplan

Hvad er en klimastrategi?

Klimastrategien baserer sig på analyser af kommunens CO2-udledning, som viser, at det særligt er tre hovedgrupper, der står for udledningen:

1.      Energiforsyning i form af varme og el

2.      transport

3.      landbrug

Analysen viser, at der er meget, der skal gøres allerede i dag, for at vi kan nå de langsigtede mål.

Lidt mere om strategien

Kommunen kan ikke løfte omstillingen selv. Det er både borgere, virksomheder og lodsejere, der har et ansvar. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen siger: ”Vi har en stor opgave foran os, hvis vi skal nå vores klimamål. Det er en virkelig ambitiøs plan, som kommer til at være rettesnor for vores beslutninger og det, vi samarbejder om fremover. Men det er en opgave, som er både vigtig og nødvendig, og jeg synes, vi kan være stolte af, at vi tager et lokalt ansvar for hele klodens klima.”

Karen Thestrup Clausen, der er udvalgsformand for Klima, Miljø og Natur supplerer: ”Heldigvis er der nogle områder, hvor det er helt oplagt, at vi som kommune omstiller os. Fx hvad angår varmeforsyningen, der i en meget stor del af kommunen er baseret på olie og gas. Her skal vi lægge om til grøn fjernvarme, så vi helt kommer væk fra fossile brændsler. På transportområdet handler det i høj grad om, at den enkelte skal ændre vaner og fx køre mindre i bil. Og her ved vi godt, at det bliver sværere. Kommunen kan gøre det nemmere for borgerne at træffe klimarigtige transportvalg. Men det er den enkelte, der i sidste ende skal træffe valget i deres hverdag”.

Den grønne omstilling skal i høj grad drives af en grøn elproduktion, der blandt andet skal forsyne vores varmepumper og vores elbiler med strøm. Det betyder, at der også i fremtiden vil komme flere solceller og vindmøller i kommunen.

Den største udleder af drivhusgas er ifølge klimastrategien landbrugssektoren. Den står for hele 40% af de udledninger, der sker i kommunen. Det er ikke så mærkeligt, for Holbæk Kommune er en kommune med rigtig meget landbrugsareal. Men for at mindske udledningerne fra landbruget, vil der i de kommende år blive brug for, at man i områder med en særlig type jordbund – såkaldt lavbundsjord, holder helt op med at dyrke jorden. Andre steder skal der rejses skov, der kan optage den CO2, vi ikke kan undgå at udlede.

Karen Thestrup Clausen fremhæver, at det bliver et stort arbejde sammen med lodsejerne at gøre vores landbrug mere klimavenligt. Men hun glæder sig også over de muligheder, det fører med sig: ”Som man kan læse af klimastrategien, så er det mange hektar jord, vi skal omlægge fra den nuværende brug. Jeg kan godt lide tanken om, at vi som borgere i Holbæk Kommune over de kommende år vil kunne opleve endnu mere natur og få grønne oplevelser tættere på livet end nu. Og nye store natur- og skovområder vil samtidig styrke biodiversiteten i kommunen. Men jeg ved også godt, at det bliver en lang proces, der kommer til at kræve meget af os alle sammen – det er ikke noget, vi kan løse som kommune alene”.

”Det kan meget hurtigt komme til at virke uoverskueligt at se på alt det, vi skal nå, og vi skal ændre,” siger Christina Krzyrosiak Hansen, og fortsætter: ”Som jeg ser det, handler det i virkeligheden om at definere, hvad der bliver det gode liv i fremtiden. Vi kommer til at gøre ting anderledes, og ansvaret for, at det sker, ligger både hos kommunen og hos den enkelte borger og virksomhed. Jeg ser et kæmpe potentiale for udvikling af innovative omstillingsløsninger i samarbejde med borgere og virksomheder. Og vi skal have særligt fokus på at kommunens unge kommer til orde. For det er jo deres fremtid, det hele handler om.”

Fakta:

Holbæk 2050 er Holbæk Kommunes DK2020-plan. DK2020 er et samarbejde mellem 96 af de danske kommuner, der lige nu er i gang med at skrive eller har netop udarbejdet strategier som Holbæk 2050. DK2020-samarbejdets formål er at sikre, at danske kommuner laver strategisk klimaplanlægning, der skal leve op til den internationale Paris-aftale. Kommunerne samarbejder med den grønne tænketank Concito, KL og Realdania om at få lavet strategiske klimaplaner.

Klimastrategien er todelt: Der er en overordnet strategisk ramme og en detaljeret handleplan. Handleplanen viser, hvor langt vi skal nå før 2030, og hvad der skal nås inden 2050. For nogle af sektorerne er udarbejdet eller bliver udarbejdet særskilte sektorplanen (fx strategisk varmeplan) således at handlingerne konkretiseres yderligere.

Klimastrategien er i høring i seks uger og forventes endeligt besluttet i september i år. 

Ildsjæle søges

For at arbejde med planer for energiløsninger på Tuse Næs, skal vi igangsætte en ny arbejdsgruppe under Tuse Næs Lokalforum. 

Vi søger derfor personer, som enten er fagspecialister eller er ildsjæle indenfor området, og som har lyst til at bidrage med noget frivilligt arbejde i Lokalforum regi. Når vi har fået samlet nogle deltagere til denne vigtige arbejdsgruppe, vil der blive afholdt et opstartsmøde.

Vi forventer at første del af arbejdet er gennemført inden sommerferien.Hvis du har lyst til at deltage, kan du kontakte et af medlemmerne i bestyrelsen for Lokalforum. Lad os høre fra dig snarest.

Forårshilsen

Bestyrelsen Tuse Næs Lokalforum.

https://www.regeringen.dk/media/11205/danmark-kan-mere-iidocx.pdf